Algemene voorwaarden Roots of Me

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Roots of Me: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Roots of Me gevestigd aan de Waldeck Pyrmontkade 834 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75138263;
 2. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Roots of Me een overeenkomst is aangegaan;
 3. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Roots of Me en de klant;
 4. abonnement: de licentieovereenkomst tussen Roots of Me en de klant waarbij door Roots of Me aan de klant de licentie wordt verleend voor het gebruik van de software door 1 gebruiker tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding;
 5. software: de softwareapplicatie die door Roots of Me is ontwikkeld waarmee genogrammen gemaakt kunnen worden inclusief updates en daarbij behorende documentatie;
 6. licentiemanager dashboard: het online dashboard beschikbaar via de website [link] waar de klant, nadat hij is ingelogd, zijn abonnementen kan beheren;
 7. gebruiker: de natuurlijke persoon voor wie de klant een abonnement heeft afgesloten dan wel ten behoeve van wie de klant een overeenkomst is aangegaan met Roots of Me. Indien de klant ten behoeve van zichzelf een abonnement heeft afgesloten of een overeenkomst is aangegaan met Roots of Me, dan is de klant tevens de gebruiker;
 8. training: de training die Roots of Me in het kader van de overeenkomst verzorgt.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Roots of Me en de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Roots of Me en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Roots of Me het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.5. Indien Roots of Me niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Roots of Me het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Roots of Me heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk, via een notificatie in de software of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Indien de wijziging nadelig is voor de klant zijnde een particulier, dan heeft de klant zijnde een particulier het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt.

2.7. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de gebruikers tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.

 

Artikel 3. Aanbod

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Roots of Me zijn vrijblijvend.

3.2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

3.3. Voor de klant zijnde een particulier zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.

3.4. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Roots of Me opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop Roots of Me zijn aanbod of offerte baseert.

3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website van Roots of Me binden Roots of Me niet.

 

Artikel 4. Installatie, proefperiode en gebruik

4.1. De gebruiker kan de software downloaden van de website www.rootsofme.com.

4.2. De eerste 2 weken na de installatie kan de gebruiker zonder dat een abonnement is afgesloten gebruik maken van de software. Na deze 2 weken is het enkel mogelijk gebruik te maken van de software indien daarvoor een abonnement is afgesloten en de gebruiker inlogt met de door de klant verstrekte inloggegevens.

4.3. Op het gebruik van de software zijn de licentievoorwaarden van toepassing.

 

Artikel 5. Abonnement

5.1. Indien de klant 15 abonnementen of minder wenst af te sluiten, dan kan de klant deze abonnementen afsluiten via het licentiemanager dashboard.

5.2. Nadat een abonnement via het licentiemanager dashboard is afgesloten, wordt via de e-mail een bevestiging gestuurd naar de klant.

5.3. Voor het afsluiten van meer dan 15 abonnementen dient de klant een offerte aan te vragen bij Roots of Me en komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de klant akkoord is gegaan met de offerte van Roots of Me.

5.4. Het abonnement wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 jaar.

5.5. Na het verstrijken van de looptijd wordt het abonnement telkens automatisch met 1 jaar verlengd.

5.6. De klant kan op elk moment via het licentiemanager dashboard een abonnement opzeggen tegen het einde van de looptijd. Bij een opzegging eindigt het abonnement 1 jaar na het afsluiten van het abonnement of na de verlenging van het abonnement. Opzegging van een abonnement geeft de klant geen recht op restitutie van (een deel van) de betaalde abonnementskosten.

5.7. Voor de klant zijnde een particulier geldt dat na het verstrijken van de looptijd het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd verlengd wordt, tenzij het abonnement tegen het einde van de looptijd wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De klant zijnde een particulier kan het voor onbepaalde tijd verlengde abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

5.8. Na het einde van het abonnement kan de gebruiker nog 2 weken kosteloos gebruik maken van de software. Daarna worden de functionaliteiten van de software geblokkeerd en dient de gebruiker de software te verwijderen van zijn computers.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Roots of Me zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

6.2. Roots of Me heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3. Roots of Me behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan het licentiemanager dashboard en de software. Indien de wijzigingen relevant zijn voor de klant, dan wordt de klant van deze wijzigingen in kennis gesteld. Roots of Me waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van het licentiemanager dashboard en de software.

6.4. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de software zoals hij is (“as is”) ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.

6.5. Indien Roots of Me maatwerk software oplevert, dan komen partijen de specificaties van de maatwerk software schriftelijk of via de e-mail overeen.

6.6. Ondersteuning bij het gebruik van de software is geen onderdeel van het abonnement. Indien Roots of Me in opdracht van de klant ondersteuning verleent, dan heeft Roots of Me het recht kosten daarvoor aan de klant in rekening te brengen.

 

Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Roots of Me aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Roots of Me worden verstrekt.

7.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens.

7.3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Roots of Me onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

7.4. De klant is gehouden Roots of Me onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.5. De klant vrijwaart Roots of Me voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

7.6. Het is niet toegestaan om met gebruikmaking van andere dan de eigen inloggegevens van het licentiemanager dashboard gebruik te maken.

7.7. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan kan Roots of Me daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7.8. Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inloggegevens van het licentiemanager dashboard, dan dient Roots of Me daarvan onverwijld in kennis te worden gesteld en dient de klant zijn wachtwoord te wijzigen.

7.9. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de software door de gebruiker. Handelt een gebruiker in strijd met deze algemene voorwaarden en/of de licentievoorwaarden, dan kan Roots of Me de klant daarvoor aansprakelijk stellen.

7.10. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Roots of Me heeft voldaan of onrechtmatig jegens Roots of Me handelt, dan heeft Roots of Me het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Roots of Me het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

 

Artikel 8. Training

8.1. De overeenkomst tot het volgen van een training komt tot stand op het moment dat de klant akkoord is gegaan met de prijsopgave of de offerte van Roots of Me.

8.2. Indien de klant de overeenkomst m.b.t. een training annuleert, dan blijft de klant de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8.3. Tijdens de training dient de gebruiker zich naar behoren te gedragen en dient de gebruiker niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken of berichten, tenzij de gebruiker daarvoor van Roots of Me toestemming heeft gekregen.

8.4. Indien gebruikers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn of aanwezig blijven, dan blijft de overeengekomen vergoeding voor de betreffende afwezige gebruikers verschuldigd.

8.5. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht tijdens een training door gebruikers die zijn aangemeld door de klant zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant betaald worden.

 

Artikel 9. Tariefwijziging

9.1. Roots of Me heeft het recht zijn tarieven aan te passen. Roots of Me zal de klant het voornemen tot aanpassing van het tarief schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Roots of Me zal daarbij de omvang van en de datum waarop de aanpassing zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 10. Wijziging factuuradres

10.1. Indien het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe factuuradres in te voeren in het licentiemanager dashboard. Indien dit niet mogelijk is, dan dient de klant de wijziging schriftelijk of via email aan Roots of Me mede te delen.

 

Artikel 11. Facturatie en betaling

11.1. Indien de klant 15 abonnementen of minder afneemt, dan geschiedt de eerste betaling middels een zakelijke betaalprovider en vervolgens geschiedt betaling jaarlijks middels automatische incasso.

11.2. Indien de klant meer dan 15 abonnementen afneemt, dan stuurt Roots of Me jaarlijks vooraf de factuur voor de abonnementskosten. Betaling van de factuur geschiedt handmatig via een zakelijke betaalprovider.

11.3. De facturen van de abonnementen zijn zichtbaar in het licentiemanager dashboard.

11.4. Facturatie voor de training geschiedt vooraf.

11.5. Betaling van facturen voor meer dan 15 abonnementen en voor de training dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

11.6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

11.7. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan heeft Roots of Me het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. Roots of Me kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst lijdt.

11.8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant direct in verzuim en is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een particulier worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

11.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Roots of Me op de klant onmiddellijk opeisbaar.

11.10. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

11.11. Rechten worden aan de klant verleend onder de voorwaarde dat de klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring

12.1. Roots of Me kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17; b. Enige daad of nalatigheid van de klant, zijn personeel of door de klant ingeschakelde derde.

12.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Roots of Me is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Roots of Me tegen alle aanspraken ter zake.

12.3. Roots of Me garandeert niet dat het licentiemanager dashboard of de software vrij is van storingen. De klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Roots of Me zal pogen een volledige continuïteit van het licentiemanager dashboard en de software te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. Roots of Me is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van het licentiemanager dashboard of de software.

12.4. Roots of Me is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hackers.

12.5. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Roots of Me nimmer worden aangerekend.

12.6. Roots of Me is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

12.7. Roots of Me is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het licentiemanager dashboard of de software of door gebruik van het licentiemanager dashboard of de software in strijd met de gebruiksinstructies.

12.8. Roots of Me kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een handelen en/of nalaten van een gebruiker. Het gebruik van de software is geheel voor risico van de gebruiker.

12.9. Roots of Me is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste omzet, winstderving, gemiste inkomsten, dataverlies, reputatieschade, opgelegde boetes, bedrijfsschade en vertragingsschade.

12.10. Indien Roots of Me aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Roots of Me beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Roots of Me gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Roots of Me beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een abonnement, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het bedrag dat de klant betaald heeft in een jaar voor het abonnement waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.11. De klant vrijwaart Roots of Me voor vorderingen die derden tegen Roots of Me instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Roots of Me niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Roots of Me op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Roots of Me mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

12.12. Alle aanspraken jegens Roots of Me die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Roots of Me zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 13. Klachten

13.1. Klachten over de software of overige dienstverlening van Roots of Me dienen door de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail bij Roots of Me te worden gemeld.

13.2. De klant dient Roots of Me de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Roots of Me overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Roots of Me erkent dat de software of overige dienstverlening gebrekkig is.

13.3. Indien Roots of Me de klacht van de klant gegrond acht, dan zal Roots of Me herstelwerkzaamheden uitvoeren of de dienstverlening alsnog correct uitvoeren. De aansprakelijkheid van Roots of Me is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 12 is opgenomen.

 

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Roots of Me gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Roots of Me zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Roots of Me niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

15.1. Roots of Me is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:

 1. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
 2. Na het sluiten van de overeenkomst Roots of Me ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 3. Aan de klant surseance van betaling is verleend;
 4. De klant in staat van faillissement verkeert;
 5. De klant niet vrij over zijn vermogen kan beschikken.

15.2. Voorts is Roots of Me bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat (gehele) nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Roots of Me op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Roots of Me de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.4. Roots of Me behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot het licentiemanager dashboard en de software komen uitsluitend toe aan Roots of Me.

16.2. Door de terbeschikkingstelling van de software worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Aan de gebruiker wordt slechts een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie verleend om de software te gebruiken op 3 computers.

16.3. De broncode van de software wordt niet aan de klant ter beschikking gesteld. Aan de klant wordt geen gebruiksrecht op de broncode van de software verleend.

16.4. De klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Roots of Me.

16.5. Het is de klant niet toegestaan het licentiemanager dashboard voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het licentiemanager dashboard aan de klant ter beschikking is gesteld.

16.6. Handelt de klant in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Roots of Me, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Roots of Me daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

 

Artikel 17. Overmacht

17.1. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden waaronder blikseminslag; internet-, telefoon,- of stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; virusinfectie of computervredebreuk door derden of een hackerattack; natuurrampen; epidemieën; terrorisme of oorlog; belemmeringen door derden; brand; overheidsmaatregelen; diefstal; wijzigingen in wet- en regelgeving; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Roots of Me de overeenkomst uitvoert.

17.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Roots of Me ingeschakelde derde partij.

17.3. In het geval dat Roots of Me door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Roots of Me het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Roots of Me gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden. Alle werkzaamheden die tot aan het moment van de opschorting of ontbinding zijn uitgevoerd worden aan de klant in rekening gebracht.

17.4. Indien de uitvoering van de overeenkomst m.b.t. een training door overmacht tijdelijk onmogelijk is, dan geeft dat de klant niet het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden of kosteloos te annuleren. In een dergelijk geval is Roots of Me bevoegd de overeenkomst op een dergelijke wijze aan te passen, zodat uitvoering wel mogelijk is. Maakt de klant kenbaar dat hij niet akkoord gaat met de gewijzigde vorm van uitvoering, dan wordt de uitvoering van de overeenkomst in overleg verplaatst naar een ander tijdstip.

 

Artikel 18. Verwerking van persoonsgegevens

18.1. Roots of Me verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van Roots of Me raadplegen, zie https://www.rootsofme.com/j/privacy.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Roots of Me worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Roots of Me gevestigd is. De klant zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat Roots of Me zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.