Licentievoorwaarden Roots of Me

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze licentievoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Roots of Me: de gebruiker van deze licentievoorwaarden: Roots of Me gevestigd aan de Waldeck Pyrmontkade 834 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75138263;
 2. gebruiker: de natuurlijke persoon die de software heeft geïnstalleerd op zijn computer;
 3. software: de softwareapplicatie die door Roots of Me is ontwikkeld waarmee genogrammen gemaakt kunnen worden inclusief updates en daarbij behorende documentatie;
 4. abonnement: de licentieovereenkomst tussen Roots of Me en de klant waarbij door Roots of Me aan de klant de licentie wordt verleend voor het gebruik van de software door 1 gebruiker tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding;
 5. klant: de organisatie of de natuurlijke persoon die bij Roots of Me een abonnement heeft afgesloten. Indien de gebruiker ten behoeve van zichzelf een abonnement bij Roots of Me heeft afgesloten, dan is de gebruiker tevens de klant.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze licentievoorwaarden gelden voor het gebruik van de software door de gebruiker.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze licentievoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze licentievoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze licentievoorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Roots of Me het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4. Indien Roots of Me niet steeds de strikte naleving van deze licentievoorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze licentievoorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Roots of Me het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze licentievoorwaarden te verlangen.

2.5. Roots of Me heeft het recht deze licentievoorwaarden te wijzigen. De gebruiker wordt van de gewijzigde licentievoorwaarden in kennis gesteld. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde licentievoorwaarden, dan dient de gebruiker geen gebruik meer te maken van de software en de software te verwijderen van zijn computer.

 

Artikel 3. Installeren

3.1. Om de software te kunnen gebruiken dient de gebruiker de software te downloaden van de website https://www.rootsofme.com/ en op zijn computer te installeren.  

3.2. De software is geschikt voor:

 1. Windows 10 of nieuwer;
 2. Mac OS High Sierra (10.13) of nieuwer.

3.3. Voor het downloaden van de software en voor de software-updates is een internetverbinding vereist.

3.4. De software is geschikt voor een pc of laptop.

3.5. De installatie kan enkel voltooid worden nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze licentievoorwaarden.

 

Artikel 4. Proefperiode en abonnement

4.1. De eerste 2 weken na de installatie van de software kan de gebruiker zonder dat er een abonnement is afgesloten gebruik maken van de software. Na deze 2 weken is het enkel mogelijk gebruik te maken van de software indien een abonnement is afgesloten.

4.2. Is een abonnement afgesloten, dan dient de gebruiker voor het gebruik van de software na de 2 weken de door de klant aangemaakte inloggegevens in te vullen, zodat het gebruiksrecht van de gebruiker kan worden geverifieerd.

4.3. Het abonnement wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt telkens automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij het abonnement door de klant is opgezegd.

4.4. Na het einde van het abonnement kan de gebruiker nog gedurende een periode van 2 weken gebruik maken van de software. Daarna wordt het gebruik van de software geblokkeerd en dient de gebruiker de software te verwijderen van zijn computer.

 

Artikel 5. Inloggegevens

5.1. De gebruiker dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – de inloggegevens. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. De gebruiker is ten aanzien van de inloggegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder en zal deze inloggegevens dan ook niet aan derden verstrekken of kenbaar maken.

5.2. Indien de gebruiker constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van de inlogcodes, dan dient de gebruiker Roots of Me en de klant daarvan onverwijld in kennis te stellen.

 

Artikel 6. Blokkering van gebruik

6.1. Roots of Me heeft het recht de werking van de software te blokkeren, indien:

 1. De gebruiker in strijd handelt met deze licentievoorwaarden;
 2. De gebruiker onrechtmatig handelt jegens Roots of Me;
 3. De klant de abonnementskosten voor het abonnement niet heeft betaald of enige andere verplichting jegens Roots of Me niet nakomt;
 4. Een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van het account van de gebruiker.

6.2. Roots of Me kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de gebruiker lijdt door een blokkering van de werking van de software.

 

Artikel 7. Verplichtingen van de gebruiker

7.1. De gebruiker vrijwaart Roots of Me tegen alle aanspraken van derden, waaronder de klant, ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de software dan wel door het niet nakomen van zijn verplichtingen die volgen uit deze licentievoorwaarden of uit wet- of regelgeving.

7.2. Middels de software worden geen persoonsgegevens van cliënten van de gebruiker opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Roots of Me is geen verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Artikel 8. De software

8.1. De software wordt zoals deze is, in zijn huidige staat, aan de gebruiker ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.

8.2. Roots of Me kan te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aanbrengen aan de software, ingevolge de technische evolutie van de software.

8.3. Updates worden automatisch geïnstalleerd. Met uitzondering van de software die via een MSI installer wordt geïnstalleerd.  

 

Artikel 9. Gebruik van de software

9.1. Het is de gebruiker niet toegestaan de software voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de software aan de gebruiker ter beschikking is gesteld.

9.2. Roots of Me adviseert de gebruiker voorafgaand aan het gebruik van de software een training bij Roots of Me te volgen, zodat de gebruiker volledig en op de juiste wijze gebruik kan maken van de software.

9.3. Indien de gebruiker bij Roots of Me vraagt om ondersteuning bij het gebruik van de software, dan heeft Roots of Me het recht voor deze ondersteuning kosten in rekening te brengen.

9.4. Indien de gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van de software, dan kan de gebruiker de software verwijderen van zijn computer.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en verjaring

10.1. De gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van de software. Het gebruik van de software is voor eigen risico.

10.2. Roots of Me is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van een klant, zoals het niet afsluiten van een abonnement of het beëindigen van een abonnement.

10.3. De software kan technische onjuistheden of andere (inhoudelijke) fouten bevatten. Roots of Me garandeert niet dat de software te allen tijde foutloos of ononderbroken zal functioneren. Roots of Me wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de software uitdrukkelijk van de hand.

10.4. Roots of Me kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van hackersactiviteiten.

10.5. Roots of Me is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de gebruiker verband houdende met het (niet) functioneren van de computer van de klant.

10.6. Roots of Me is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit deze licentievoorwaarden of welke volgen uit wet- of regelgeving.

10.7. Roots of Me is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste omzet, winstderving, gemiste inkomsten, dataverlies, reputatieschade, opgelegde boetes, bedrijfsschade en vertragingsschade.

10.8. Indien Roots of Me aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Roots of Me beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag van de door de verzekeraar van Roots of Me gedane uitkering. De aansprakelijkheid van Roots of Me is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de jaarlijkse abonnementskosten.

10.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens Roots of Me vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Roots of Me kan aanwenden.

 

Artikel 11. Overmacht 

11.1. Roots of Me kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden; internet-, telefoon,- of stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; virusinfectie of computervredebreuk door derden of een hackerattack; weersinvloeden; natuurrampen; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoring; epidemieën; oorlog, rellen, oorlogsgevaar of terrorisme; diefstal; brand; wijzigingen in wet- en regelgeving; alsmede iedere andere situatie waarop Roots of Me geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de software (incl. standaardaanpassingen en updates) komen uitsluitend toe aan Roots of Me.

12.2. Roots of Me verleent de gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de software te gebruiken en om de software eenmalig op 3 computers te installeren. De software is niet aan de klant verkocht.

12.3. Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden, voor zover de beperking wettelijk is toegestaan,:

 1. De software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te distribueren, te onderwerpen aan reverse engineering, anders te gebruiken dan waarvoor de software bestemd is, na het installeren kopieën van de software te maken, te verkopen, te vervreemden, te verhuren of aan derden in gebruik te geven;
 2. Sub-licenties op de software te verlenen;
 3. Afgeleide producten op basis van de software te maken.

12.4. De gebruiker verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Roots of Me.

12.5. Het is Roots of Me toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software. Het is gebruiker niet toegestaan deze technische beperkingen te omzeilen.

12.6. Indien de gebruiker in strijd handelt met dit artikel en/of met de intellectuele eigendomsrechten van Roots of Me, dan is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Roots of Me daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

 

Artikel 13. Verwerking van persoonsgegevens

13.1. Roots of Me verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de gebruiker het privacy beleid van Roots of Me raadplegen, zie https://www.rootsofme.com/j/privacy. 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op deze licentievoorwaarden en het gebruik van de software is Nederlands recht van toepassing. 

14.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Roots of Me is gelegen. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat Roots of Me zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.